roskildestift.dk
Nyheder

Vielser uden for kirkens rum
 

Læs her mere om vielse uden for kirkerummet.
 


Vielser uden for kirkens rum

Opdatering 28. juni 2019:

Præsten skal ikke søge tilladelse til at foretage vielse uden for kirkens rum. Parret og præsten skal dog være enige om lokaliteten, der skal leve op til enkelte krav.
Det har tidligere været et krav, at der skulle søges tilladelse for at blive gift i det fri eller et andet sted, som ikke har været en kirke.

I den ny bekendtgørelse og det nye cirkulære om vielse inden for folkekirken fra 16. maj 2019 kan man læse mere om regler for bryllup uden for kirkens rum.

Regelsættet

Hidtil har biskopperne været enige om at tolke den gældende bestemmelse i ægteskabsloven således, at man kun gav tilladelse til vielse ude for kirkens rum i tilfælde af sygdom, som gjorde det umuligt for en af parterne, eller begge, at komme i kirke.

De gældende bestemmelser findes i Bekendtgørelse nr. 547 om vielse inden for folkekirken, § 3:

§ 3. Vielsen foretages i kirken, medmindre en af parterne på grund af livsfarlig sygdom anmoder om at blive viet på sit sygeleje. I sidstnævnte tilfælde skal præsten umiddelbart efter vielsen afgive indberetning om denne til biskoppen, så vidt muligt vedlagt lægeerklæring.

Stk. 2. Når særlige grunde taler derfor, kan biskoppen tillade, at vielse foretages i brudens hjem eller et andet sted, såfremt parterne og præsten er enige derom. Biskoppen kan endvidere meddele stående tilladelse til, at vielse foretages i et til gudstjenstlig brug godkendt lokale.

Stk. 3. Vielsen, der skal foregå i overværelse af mindst 2 vidner, foretages i overensstemmelse med et af de autoriserede ritualer for brudevielse i folkekirken. Biskoppen kan tillade mindre afvigelser fra ritualerne.

§ 4 opregner de præster, som har ret til at foretage vielser, og § 5 fastslår, at der vedrørende vielsens sted gælder samme bestemmelser for kirkelig velsignelse som for vielse.

Biskoppernes beslutning om at der kan ske lettelser i den nugældende praksis gennemføres på baggrund af en mere vidtgående tolkning af bestemmelsen i stk. 2 om, at vielse kan ske uden for kirkens rum ”når særlige grunde taler derfor”.

På denne baggrund giver biskopperne følgende vejledning:

1. Et brudepars særlige tilknytning til et bestemt sted, herunder brudeparrets særlige ønske om at blive viet på dette sted, opfylder efter biskoppernes forståelse bestemmelsen i ”Bekendtgørelse om vielse i folkekirken” § 3 stk. 2 om, at biskoppen kan tillade vielse det pågældende sted ”når særlige grunde taler derfor”.

2. Det er en forudsætning, at brudeparret og præsten er enige, jvf. den ovenfor citerede bekendtgørelse, § 3 stk. 2.  Dette indebærer, at præsten ikke har pligt til at medvirke.

3. Uanset lokalitet er der tale om en kirkelig vielse, hvor forkyndelsen af evangeliet er det helt centrale. Dette har de praktiske konsekvenser, at man skal kunne høre  hvad der bliver sagt, synge og bede. Derfor er det præstens ansvar at sikre ro og værdighed omkring handlingen. Præsten bør overveje muligheden for et bord, der kan tjene som alter, og gerne et kors. Endvidere bør det overvejes om eller hvordan brudeparret skal knæle, og om der skal være stole eller siddemulighed for brudeparret og gæsterne. Præsten skal kunne godkende det pågældende sted, og det er brudeparrets ansvar at indhente de fornødne godkendelser hos stedets ejer, eller hos den pågældende politimyndighed. Vielsen må ikke forstyrres af det offentlige rum, og vielsen må ikke forstyrre det offentlige rum på en sådan måde, at offentligheden påtvinges at være vidne til en kirkelig vielse.

4. Det nugældende vielsesritual anvendes ved vielser uden for kirkens rum, dog med den ændring, at antallet af salmer kan reduceres. Vielsen kan finde sted enten i et andet lokale end kirkerummet, eller på et nærmere angivet sted ude i det fri. Der anvises ikke bestemte vielsessteder uden for kirkens rum, men den enkelte biskop kan eventuelt i et brev til præsterne anføre eksempler på typer af lokaliteter, der er egnede.

5. Det er præstens ansvar, i samarbejde med brudeparret, at de musikalske led kan afvikles som en del af den liturgiske helhed. Vielsen registreres efter gældende bestemmelser i kirkebogen for det sogn, hvor vielsen foretages.

6. Når denne vejlednings retningslinjer følges, herunder at præsten har vurderet de oven for nævnte forhold, vil biskopperne hermed i en forsøgsperiode på to år tillade, at der efter ansøgning til præsten i hvert enkelt tilfælde, gives tilladelse til at afholde vielse uden for kirkens rum.
De præster, som afholder sådanne vielser, anmodes om til deres biskop at indsende en kort evaluering af hver enkelt tjeneste umiddelbart efter at denne har fundet sted. Der vedlægges evalueringsskemaer til brug for præsten og for brudeparret.

Således vedtaget på bispemødet i Nyborg, den 23. april 2013.