Seneste nyt
Nyheder

Nyt fra stiftsrådsmøderne 21. februar og 14. marts 2017

Formand for stiftsrådet Tommy Liechti skriver

Stiftstrådet fik den 21. februar en grundig gennemgang af aktiviteterne i udvalget om Global Kristendom v/ formand Anni Bøge Jørgensen.

Vi fastlagde udlåns- og indlånsrente for 2018 vedrørende stiftsmidlerne til at være uændrede:

Udlån: 1,5 %   -  Indlån: 1 %

På samme møde skulle udskrivningen af bindende stiftsbidrag besluttes. I de første år af stiftsrådets levetid blev der opsparet en ret betydelig reserve, primært fordi det tog længere tid at udvikle de planlagte aktiviteter end ventet. Gennem de seneste år har vi brugt af reserven, idet den hidtil gældende  udskrivningsprocent på 0,485 lige knapt har dækket omkostningerne. Vi vil gerne sikre, at der fortsat er en reserve på omkring 10% af årets omkostninger. Hvis dette skal fastholdes, ville et nyvalgt stiftsråd i starten af 2018 stå med valget mellem at sætte udskrivningsprocenten op, eller at sætte aktivitetsniveauet ned. Vi fandt det derfor meste reelt, allerede nu at justere udskrivningsprocenten, så indtægterne i hvert fald stort set dækker de løbende udgifter. Det betyder, at udskrivningsprocenten i 2018 bliver på 0,53 mod de nuværende 0,485. Stigningen udgør i alt 270.000 kr., eller i gennemsnit 22.000 kr. pr. provsti, varierende fra 40.000 til 16.000 kr. efter provstiets ligningsindtægter.

Udskrivningsprocenten blev besluttet på baggrund af et foreløbigt budget for 2018 med følgende hovedpunkter:

Religionspædagogik inkl. konsulent, konfirmandarrangement, mv   1.100.000     

Kommunikation inkl. konsulent, stiftsblad, årbog, hjemmeside mv     746.000


Kursusvirksomhed mv. for præster                                                  615.000                    

Uddeling til projekter efter ansøgning                                              245.000                           

Stiftsmødet                                                                                   220.000                                      

Drifts- og sekretariatsudgifter til udvalg og konsulenter                     500.000

Udvalgenes arbejde og projekter i øvrigt                                          698.000            

Udgifter i alt                                                                               4.124.000                                      

Bindende stiftsbidrag ved 0,53%                                                  4.081.000  

Underskud, dækkes af reserver fra tidligere år                                    -43.000                                                       

  

Vi indledte mødet den 14. marts med et informativt og interessant besøg på stiftsbiblioteket, hvor bibliotekar Hans Michelsen fortalte om, og fremviste eksempler på  de mange gamle og sjældne bøger.

Stiftsrådet havde en grundig drøftelse forud for mødet i Budgetsamrådet vedrørende Fællesfonden den 23. marts 2017. Mødet vil dels dreje sig om Fællesfondens generelle budget, dels om tema for Udviklingsfonden for 2018. I forbindelse med det sidstnævnte, er det stiftsrådets forslag af temaet er ’En gæstfri folkekirke’ suppleret med underpunkter som understreger betydningen af at opbygge stærke fællesskaber.

Endelig havde vi en drøftelse af stiftsrådets strategi og handlingsplan, set i lyset af stiftets Mission og Vision. Der var udsendt et debatoplæg som nu bearbejdes en gang mere af Strategiudvalget og Poul Otto Nielsen.

 

Nyt om navne:

Verena Irming-Pedersen er startet som projektkoordinator for Din Tro – Min Tro, et projekt under Religionspædagogisk Udvalg.

Sognepræst Nadia Dyhrberg-Krantz indtræder i samme udvalg i stedet for Stine Lene Hansen

 

Kalenderen:

  • Stiftsdagen lørdag den 25. marts 2017
  • Foredrag med Hans Vium Mikkelsen og efterfølgende stiftsrådsmøde den 1. juni 2017
  • Skt. Johannes Landemode onsdag den 21. juni 2017
  • Stiftsrådsmøde 5. september 2017 – budgetmøde
  • Stiftsrådets møde med udvalgene 3. oktober 2017
  • Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer 7. oktober 2017 i Maribo
  • Stiftsrådsmøde 23. november 2017