Stiftsadministrationen
Ansatte og arbejdsopgaver

Ansatte 

Mød medarbejderne i stiftsadministrationen – 
og få sat ansigt på dem, der er klar til at hjælpe dig

Stiftskontorchef

Helle Saxil 
Andersen

 • administrativ leder af stiftsadministrationen
 • biskoppens juridiske rådgiver (amanuensis)
 • juridisk sagsbehandling og rådgivning
 • deltagelse i den fælles ledelse af Stifternes løncenter for menighedsråd

Sekretariatet

Sekretariatet varetager journalisering, sekretærfunktioner for biskoppen, herunder præsteansættelser, ordinationer, rettelser til sogn.dk samt sekretariatsfunktioner for Stiftsrådet og diverse udvalg m.v.
Stiftets juridiske/administrative afdelinger behandler generelle sager, bispesager, herunder tilsynet med menighedsråd, stiftsøvrighedssager i stiftets 12 provstier samt sekretariat for Stiftsrådet, lån af stiftsmidlerne m.v.

Mette
Andersen

Afdelingsleder i sekretariatet

 • står for Den Digitale Arbejdsplads, DAP, og Kirkeministeriets Informa-
  tions System, KIS
 • stedfortrædende sekretær for biskoppen, sekretær for Stiftsrådet og for udvalgene Global Kristendom og Økumeni, Religionsmøde og Mission
 • varetagelse af det praktiske arbejde i forbindelse med præsteansættelser

Jette
Hansen

Sekretær for biskoppen og stiftskontorchefen

 • varetagelse af det praktiske arbejde i forbindelse med præsteansættelser og vikaransættelser
 • planlægning af ordinationer, provstemøder og landemode                                                                                                                                                              

Lone Bisgaard Nielsen

Sagsbehandler

 • journalisering, telefonomstilling, postbehandling samt sager vedr. flyttegodtgørelse, tjenestedragter og kørselsgodtgørelse for præster
 • ekspedition af diæter, honorarer m.v. til emeriti og konsulenter, abonnenter af Stiftsbladet, anvisning af lån af stiftsmidlerne
 • sagsbehandling for stiftets jurister


 

Lonnie Lindberg Andersen

Sagsbehandler 

 • F2-konsulent 
 • Præsteansættelser  
 • Bispesekretær-opgaver  
 • Konfirmandtræf  
 • KIS 
 • Den digitale arbejdsplads 
 • Telefonpasning. 

Lonnie er uddannet som kontorassistent med speciale i administration. Hun er opvokset på Bornholm og har i en periode arbejdet i Infocenteret ved Statsforvaltningen på Bornholm. Ansat siden 1. oktober 2017.

Juridisk afdeling

Varetager generelle sager, bispesager, herunder tilsynet med menighedsråd, stiftsøvrighedssager i stiftets 13 provstier samt sekretariat for Stiftsrådet, lån af stiftsmidlerne m.v.

Ida
Normann

Chefkonsulent 
 

 • generel juridisk rådgivning og sagsbehandling
 • sagsbehandling i Lejre, Køge, Kalundborg, Ods og Skippinge og Slagelse provstier
 • byggesager vedrørende kirker og kirkegårde, plansager og sager om askedeling og nedsættelse af urner på privat ejendom
 • bevilling af lån og udbetaling af kapitaler samt vurdering af tjenesteboliger for præster
 • rådgivning om præsters løn- og ansættelsesforhold, herunder præsters tjenesteboliger og godtgørelser
 • rådgivning om kirkefunktio-nærers løn- og ansættelses-forhold
 • sekretær for Arbejdsmiljø-udvalget for præster i Roskilde Stift

Tine 
Dreier

Fuldmægtig

 • byggesager, plansager og sager om askedeling og nedsættelser af urner på privat ejendom
 • sagsbehandling i Domprovstiet samt i Greve-Solrød, Stege-Vordingborg, Næstved, Ringsted-Sorø, Holbæk og Tryggevælde provstier
 • bevilling af lån og udbetaling af salgskapital
 • opgaver for Stiftsrådet og udvalg under Stiftsrådet og vurdering af tjenesteboliger
 • provstiudvalgskassernes kvar-
  talsrapporter og regnskaber i samarbejde med økonomi-afdelingen
   

Løn- og personaleafdeling

Løn- og personaleafdelingen varetager lønkørsler i FLØS, rådgivning af menighedsråd i brug af FLØS, sagsbehandling og lønservice vedrørende tjenestemands- og tjenestemandslignende kirkefunktionærer samt indberetning til lønkørsel vedrørende præster og den medfølgende sagsbehandling.

Henrik Bo
Nielsen

Afdelingsleder i 
lønafdelingen

 • rådgiver i brugen af FLØS, om kirkefunktionær, overens-komster og arbejdsmarkeds-regler
 • faglig ansvarlig for, at FLØS kan håndtre overenskomster for kirkefunktionærer
 • medlem af driftsgruppen for FLØS, hvorfra koordination sker i forhold til lønleverandør og løncentrene
 • tovholder på menupunktet FLØS på Den digitale arbejdsplads, DAP


 

Signe
Hülz

sagsbehandler i Stifternes Løncenter for Menighedsråd, SLM

 • rådgivning i anvendelsen af FLØS samt i løn- og personalerådgivning vedrørende kirkefunktionærer i Roskilde Stift
 • opfølgning på præsteløn, her-
  under opfølgning på sygdoms- og ferieregistreringer

Grethe Schack Lassen

Sagsbehandler i Stifternes Løncenter for Menighedsråd, SLM

 • sagsbehandler i Stifternes Løncenter for Menighedsråd, SLM
 • rådgivning i anvendelsen af FLØS samt i løn- og personalerådgivning vedrørende kirkefunktionærer i Roskilde Stift
 • opfølgning på præsteløn, her-
  under opfølgning på sygdoms- og ferieregistreringer

Gurli 
Hinrup

Sagsbehandler i Løncenter for Menighedsråd, SLM

 • sagsbehandler i Stifternes Løncenter for Menighedsråd, SLM
 • rådgivning i anvendelsen af FLØS samt i løn- og personalerådgivning vedrørende kirkefunktionærer i Roskilde Stift
 • opfølgning på præsteløn, her-
  under opfølgning på sygdoms- og ferieregistreringer

Anita Hansen Engdahl

Teologisk konsulent og uddannelseskonsulent. 

 • Ansvarlig for NY PRÆST - nyuddannede præsters introduktion til Roskilde stift de første to år, de er ansat.
 • Vejleder og sparrer præster omkring faglige udfordringer. 
 • Vejleder omkring uddannelsestilbud til præster. 

Økonomiafdeling

Økonomiafdelingen varetager stiftets budget og regnskab, kapitalforvaltning og indlånsmidler, likviditetsstyring, præstebevillingsstyring, gravstedsvedlige-holdelsesaftaler.

Peter
Meisner

Økonomimedarbejder

 • rapporterer til den løbende økonomistyring, herunder budgetter og budgetopfølgning for stiftets bevillinger til præsteløn, administration og løncenter
 • kvartalsvis budgetopfølgning til Kirkeministeriet og diverse afstemningsarbejder
 • rapporterer til Stiftsrådet om forbrug af midler under det bindende stiftsbidrag
 • gennemgår kvartals- og årsregn-skaber for provstiudvalgenes kasser