Provstier
Netværk i provstierne

Netværk i
provstierne

Læs mere her om, hvad der sker i de enkelte provstier.

 

Tekst Maria Harms, sognepræst, Roskilde Domsogn Foto Rune Hansen

Det Homiletiske netværk

2017
Den 29. marts 2017 arrangerede Det Homiletiske Netværk en studiedag: ” Hvad kan vi sige til hvem hvornår? Find de bibelske redningskranse til livshjælp i bogen ”I hvert fald” med blandt andre Ulla Morre Bidstrup.
Den 24. og 25. august arrangerer netværket Nordisk Homiletikkonference ”Æstetik, erkendelse og tro” i samarbejde med Københavns Universitet, Helsingør og Københavns stift. 


Roskilde Domprovsti
Der er én arbejdsgruppe, som arbejder med live prædikener: prædikenen holdes og kommenteres derefter af et reflekterende team ud fra parametre, som prædikanten selv opstiller (fx gudsbillede, fremførsel, sammenhæng). En anden erfagruppe arbejder med prædikener, men også kasualier. En gruppe som arbejder med prædikenforberedelse (brainstorm på prædikentekster). Der er tre prædikenværksteder i provstiet. Dette er steder hvor lægfolk mødes med en præst for at diskutere næste søndags tekst, hvorefter præsten bringer elementer af samtalen med op på prædikestolen.

Lejre Provsti
Der er en homiletikgruppe, som mødes med jævne mellemrum og holder prædikenværksted over en på forhånd valgt tekst, før mødet har alle forberedt sig ved at læse en grundbog, i trinitatistiden var det Mogens Lindhardts bog Trinitatis.  Gruppen har også arbejdet med fælles prædikener
Derudover bliver der afholdt to homiletiske studiedage pr. år for alle provstiets præster med en udefrakommende foredragsholder. Vi har således haft Marianne Gaarden, cand. theol. Ph.d., underviser i homiletik på Folkekirkens uddannelses- og Videnscenter og Marlene Ringgaard Lorensen, Professor i Praktisk Teologi med særlige opgaver i homiletik, Københavns Universitet ,Pablo Lambias, forfatter og tidligere rektor på forfatterskolen, sognepræst Jan Asmussen og skuespiller Maibritt Saerens.

Køge Provsti
I Køge provsti findes en velfungerende prædikengruppe, som præsterne selv har nedsat. 

Kalundborg Provsti
På 3. år fungerer en arbejdsgruppe med 7 præster som mødes 4 – 5 gange om året en hel formiddag. Arbejdsformen er, at alle byder ind på en opgave, forbereder sig og fremlægger. Der er blevet afprøvet forskellige tilgange: at nå mange søndage (f.eks. 2 hver = 14 prædikener), at vælge et tema (f.eks. dom) og så have færre tekster.  Senest har man i trinitatistiden læst en grundbog (Mogens Lindhardt, Trinitatis) og taget udgangspunkt i denne, når der gås til de enkelte prædiketekster. 

Holbæk Provsti
Homiletik-gruppen i Holbæk mødtes med 5-6 ugers mellemrum og består af 4-6 personer, 
I perioder har man arbejdet med de kommende søndages tekster på bordet og debatteret indhold og indfaldsvinkler til prædikener, udveksle billeder, fortællinger osv. Man har også gået tematisk til værks og har haft begravelser, vielser og anledningstaler på tapetet.
Præsterne er blevet filmet og fået respons på både fremførelse og indhold. I foråret 2017 kommer forfatter Josefine Ottesen til Holbæk og holdt en fortælle-workshop for provstiets præster, hvor hun vil lære os at gøre brug af fortællinger i prædikener.

Ods og Skippinge Provsti
6 af provstiets præster mødes 4 gange årligt på skift i præstegårdene og drøfter en tematik, der springer af noget – kort – fælles læst. En enkelt indleder med et kort oplæg, dette går på skift. Af og til tales om konkrete prædikener; hele adventstiden, kasualier el.l. Det væsentligste arbejde ligger dog mellem møderne, hvor præsterne på skift starter en homiletisk mailtråd om søndagens tekst. Selvom man ikke skal prædike den pågældende søndag, modtager man alligevel mailen og giver ofte også besyv med. 

Ringsted-Sorø Provsti
En kollegial gruppe samles 3-4 gang årligt.  De er gennemsnitligt fem, der samles. Ind i mellem møderne mailer gruppen hen ad vejen sammen. Senest var de samlet i nov. for at tale advent og jule- prædikener. Anne-Marie Nybo Mehlsen har udarbejdet et spørgeskema om prædikenforberedelsen som arbejdsplads, som er udgået til hele provstiet, en række af provstiets præster reflekteret over det og brugt det som god anledning til refleksion og en proces.

Slagelse Provsti
I Slagelse provsti arbejdes fortsat videre med at etablere 1 el. 2 små netværksgrupper der kan mødes og være til gensidig inspiration i hinandens prædikenarbejde. Der gøres også tanker om at arrangere en homiletisk arbejdsdag for alle provstiets præster med foredrag, diskussion og arbejdsgrupper.

Tryggevæld Provsti  
Ca. hver sjette uge samles en åben gruppe til idéudveksling om de næste 3-4 søndages prædikener. Der deltager 5-8 hver gang. Gruppen har fungeret i knap et år.

Næstved Provsti 
I provstier er der mindre homiletiske netværksgrupper, som arbejder med prædikenforberedelse
Maria Harms har holdt oplæg om homiletisk inspiration, med gruppeøvelser i april 2016.

Stege-Vordingborg Provsti 
I provstiet er der to prædikengrupper. 
Den ene gruppe har eksisteret nogle år, har senest arbejdet med Mogens Lindhardts Trinitatis-betragtninger, tale/ prædiken i forbindelse med bryllup og begravelse, konfirmation, ( en gang til hvert emne), kunst i forkyndelsen (billedprædikener), og juleprædikener
Den anden gruppe arbejder med ”vanskelige prædikener”, dvs. prædikener med dogmatiske problemer, prædikener, som der ikke var lydhørhed overfor, for korte eller lange prædikener o. lign.. Deltagerne holder  for hinanden og giver feedback.  
Maria Harms har holdt en workshop i provstiet

Greve-Solrød Provst 
En tredjedel af provstiets præster deltager i grupper, hvor der arbejdes med prædikenforberedelse. Nogle mødes en gang månedlig til en samtale med lægfolk om den kommende søndags prædiketekst og tema. Andre henter inspiration til prædikenforberedelse gennem udveksling af erfaringer, eksempler og samtale med kolleger, der giver feedback. En studiegruppe, hvor præst og lægfolk har fokus på læsning af prædikener, mødes ligeledes en gang månedlig.